Networkx - The Computer Store
Rooigemlaan 30 B - 9000 Gent
tel: 09.226.81.91 Fax: 09.226.47.67

Algemene Voorwaarden

Levering van goederen en/of diensten gebeuren onder expliciet beding van onze algemene voorwaarden. De waarborg op materiële goederen beperkt zich tot de waarborg gegeven door de producent. De waarborg op software berust bij de producent van de software en onder zijn voorwaarden. Reclamaties moeten ons toekomen per aangetekend schrijven op de hoofdzetel en dit binnen de 8 dagen na de levering van de goederen. Een reclamatie van de koper op de goede werking van het materiaal verandert niets aan de bepaling dat de betaling moet geschieden op de vervaldag. Verplaatsingen en uurloon blijven steeds ten laste van de koper.

De intrest op te laat betaalde bedragen bedraagt 9,5% op jaarbasis en gaat in de dag nadat de betaling moest gebeuren. Voor niet betaalde bedragen bedraagt de vaste kost van rechtswege 125 Euro.

Prijzen van de webwinkel zijn enkel geldig mits contante betaling bij afhaling of levering.

Voor scholen, universitaire instellingen, overheidsinstellingen en bedrijven is betaling na 30 dagen mogelijk, mits uitdrukkelijk overeen gekomen en vermeld wordt binnen welke termijn de factuur moet worden betaald. Het factuurbedrag wordt dan met 2% verhoogd. Bij niet-betaling van de afgesproken betalingstermijn, gelden de hierboven vermelde factuurvoorwaarden.

Voor geschillen zijn enkel de rechtbanken met zetel te Gent bevoegd.